DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Formularz – zamieszczony w Serwisie formularz internetowy, za pomocą którego Usługobiorca może udostępnić Usługodawcy własne dane osobowe i kontaktowe oraz zlecić Usługodawcy wykonanie nieodpłatnej usługi przygotowania oferty zawarcia umowy ubezpieczeniowej przez Usługobiorcę z Ubezpieczycielem.
 2. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://topubezpieczenia.com.
 5. Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, na rzecz którego Usługodawca działa przy zawieraniu przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia.
 6. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w momencie akceptacji przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługodawca – właściciel Serwisu https://topubezpieczenia.com, Grupa Top Ubezpieczenia sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze (65-084), przy ul. Stefana Batorego 16/2, KRS: 0000856534, NIP: 9731072898, REGON: 386847600.
 9. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu lub ze świadczonych przez Usługodawcę usług, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 10. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje czynności agencyjne.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu https://topubezpieczenia.com.
 2. Każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorca poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony https://topubezpieczenia.com oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

PRZEDMIOT USŁUG. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Usługa polega przekazywaniu przez Usługobiorcę, będącego zainteresowanym ofertą ubezpieczeniową, danych Usługodawcy w celu przygotowania przez Usługodawcę oferty zakupu przez Usługobiorcę polisy ubezpieczeniowej, a następnie umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia z Zakładem ubezpieczeń.
 2. Usługobiorca w celu przekazania danych Usługodawcy, może wypełnić zamieszczony w Serwisie formularz lub przesłać wiadomość na adres e-mail znajdujący się w Serwisie. Formularz zawiera dane niezbędne do przygotowania przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy ubezpieczenia przez Usługobiorcę z Ubezpieczycielem. Poniższe postanowienia odnoszą się do posługiwania się przez Usługobiorcę formularzem. Postanowienia te mają odpowiednie zastosowanie do przesłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy, wskazany w Serwisie. 
 3. Przed przesłaniem wypełnionego Formularza Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje ich treść. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie wszystkich pól zgody wskazanych pod Formularzem. Zaznaczenie pól jest dobrowolne, jednak jest wymagane do świadczenia Usługi.
 4. Niewypełnienie wszystkich danych wskazanych w Formularzu, niezaakceptowanie Regulaminu lub Polityki Prywatności skutkuje rezygnacją ze świadczenia Usługi.
 5. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Usługobiorcę do zawarcia takiej umowy.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Usługobiorcę Usługodawcy wypełnionego Formularza lub przesłania wiadomości e-mail, Usługodawca w ciągu 48 godzin przygotuje oraz prześle na adres e-mail lub przekaże drogą telefoniczną Usługobiorcy ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia.
 7. Umowa ubezpieczenia zawarta zostaje poprzez złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia woli w formie dokumentowej lub w formie ustnej, w rozmowie telefonicznej z Usługodawcą.
 8. Usługobiorca przed wyrażeniem woli związania się umową ubezpieczenia zostanie poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. nazwie, adresie siedziby Zakładu ubezpieczeń, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany;
  2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
  3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki;
  4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
  5. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi;
  6. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje;
  7. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
  8. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
  9. miejscu i sposobie składania reklamacji;
  10. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy;
  11. prawie wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych;
  12. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją;
 9. Informacje wskazane w art. 3.8 powyżej zostaną przekazane Usługobiorcy poprzez utrwalenie ich na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.
 10. Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określony w umowie ubezpieczenia lub przez zakład ubezpieczeń na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Usługobiorca otrzymuje Polisę na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.
 12. Usługobiorca, będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 13. Z zastrzeżeniem art. 3.14 poniżej, umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu.
 14. Jeżeli Usługobiorca przesłał Usługodawcy wypełniony Formularz, a następnie  zawarł za pośrednictwem Serwisu umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie.
 15. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA USŁUG. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu

REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@topubezpieczenia.com lub telefonicznie.
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.).